V našej vzdelávacej skupine môžu deti absolvovať na domácom vzdelávaní prvý aj druhý stupeň základnej školy. Fungujeme ako Združenie fyzických osôb (rodičov, pedagógov, sprievodcov, sympatizantov) na domácom vzdelávaní a spolupracujeme so školami zapísanými v sieti škôl na pravidelnom preskúšavaní. V našej vzdelávacej skupine sa neznámkuje a vysvedčenia vystavujeme písanou formou, kde sa zhrnie celoročná práca dieťaťa do obraznej spomienky, básne venovanej dieťaťu, inšpirovanej prejavom a pozorovaním dieťaťa počas roka. Domáce úlohy sa zadávajú formou samostatnej tvorivej práce, kde nejde o drilovanie naučenej látky, ale o upevnenie vedomostí.

Rytmus a harmónia

Vytvárame deťom harmonické prostredie a dodržiavame rytmus dňa, čím pracujeme na prirodzenom budovaní vôle a umení relaxácie. Ráno sa začína spoločným stretnutím v kruhu, kde sa deti pozdravia, privítajú deň, preberie sa dátum, či sviatky. V kruhu prebieha rytmicko – hudobná časť, kedy sa deti zladia cez tóny flauty a spevu ako orchester. Takto spoločne naladení vstupujú do dňa. Rytmickými hrami posilňujeme vedomý kontrolovaný pohyb, pôsobia na prepájanie hemisfér. Rytmizácia a hra na flautu podporujú aj dýchací systém. Po rytmickej časti nasleduje vzdelávanie. Popoludňajšia práca je zameraná na manuálnu prácu, zručnosti, maľovanie, hudbu, pohyb, ktoré sú vždy zmysluplné. Deti sú zároveň počas celého dňa zapojené do chodu, cez prípravu desiaty, služby pri upratovaní a starostlivosti o priestor. Snažíme sa preto vyučovanie prepájať s praktickým učením sa pre život. Vzdelávanie neprebieha známym spôsobom striedania predmetov po 45 minútach. Vzdelávacie celky sa prednášajú v epochách, ktoré môžu trvať niekoľko dní. V tomto vzdelávacom systéme nepodávame deťom po malých častiach nesúvislé útržky vedenia. Ale prednášame ucelené príbehy učebnej látky, takže ju spoznávame v súvislostiach, ktoré pomáhajú deťom pochopiť, prežiť a lepšie si zapamätať, čo sa preberá. Potom prichádza obdobie zabudnutia, jednu epochu vystrieda druhá. Po čase, keď sa dieťa opäť vráti k tomu, čo preberalo, je schopné povýšiť spoznávanie do užších detailov a stúpa tak po špirále vedomostí nahor. V princípe, naše vzdelávanie v nižších ročníkoch nezjednodušujeme obsahovo, aby sme časom odkrývali stále viac informácií. Naopak, podáva sa všetko celostne v širokých súvislostiach a mení sa len forma podľa vývojového štádia, ktorým dieťa prechádza.

Hodnoty

Našim poslaním nie je len podať poznanie deťom zaujímavým spôsobom. Kľúčovým sa stáva prebudenie a podnecovanie zvedavosti, aby deti mali o svet záujem. Záujem o svet pritom nielen v túžbe poznať, ale byť všímavý voči svojmu okoliu. Táto všímavosť sa ďalej rozvíja do láskavosti, spolupatričnosti a empatie s okolitým svetom. A čím sme empatickejší, tým sme otvorenejší a ochotnejší uvidieť širšie súvislosti, ktoré presahujú za uhol nášho pohľadu. Deti sa preto učia uvidieť nielen spojitosť medzi učebnými látkami, ale aj medzi svojim konaním voči svetu a vplyv každého gesta na svoje okolie.

Remeslá

Remeslá zamestnávajú nielen jemnú motoriku, ale tiež budujú sebadôveru k samostatnosti dieťaťa. Pritom každé remeslo je spojené s praktickým životom, každé dielo, ku ktorému dieťa pozveme, je preň zmysluplné. Tvoriť veci, ktoré majú uplatnenie v praktickom živote dieťaťa vedie k naplneniu pocitu, že dieťa má v živote svoje miesto, tak, ako ho má vec, ktorú vytvoril. Venujeme sa preto šitiu, vyšívaniu, štrikovaniu, tkaniu, spracovávaniu vlny, práci s drevom, maľovaniu obrazov.